BLOG

Akty prawne

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r.

W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia "budynkami"
(Dz.U.74/99)
§ 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§ 22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami złożonymi w projekcie.
§ 22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.


Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126)
Normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
1. elementów budynków, budowli i instalacji narażanych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (...)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690)
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W rozdziale VI stwierdza się, że:
§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

§ 153, ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138)
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
W rozdziale 7 pt. "Instalacje i urządzenia techniczne" stwierdza się, że:

§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

§ 30.2. W obiektach, o których mowa w ust. 1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku
W sprawie wymagań higienicznych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

§ 3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:
1) umożliwić odpowiednią obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;
§ 7.1. W pomieszczeniach zapewni się, stosowanie do potrzeb, grawitacyjną lub mechaniczną wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn. zm.)
W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

§ 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji

Wróć na główną stronę

Pozostałe wpisy:

Metody oczyszczania i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Mikroby uwielbiają przewody wentylacyjne

Legionella

Mikroby uwielbiają przewody wentylacyjne

Wentylacja a pożar

Akty prawne